TUTTE LE PARTITE DI QUESTO FINE SETTIMANA 29-30/10

📆 ꜰɪɴᴇ 𝐬ᴇᴛᴛɪᴍᴀɴᴀ
📍ʀɪᴄᴄᴏ ᴅɪ ɪᴍᴘᴇɢɴɪ ᴘᴇʀ ᴛᴜᴛᴛɪ:
⚽️𝐀ᴛʟᴇᴛɪ
📔𝐌ɪ𝐬ᴛᴇʀ
💼𝐀ᴄᴄᴏᴍᴘᴀɢɴᴀᴛᴏʀɪ
👔𝐃ɪʀɪɢᴇɴᴛɪ
🪣🪑🧹ᴇ ᴘᴇʀ ɪʟ ɴᴏ𝐬ᴛʀᴏ ᴍɪᴛɪᴄᴏ 𝐌ᴀʀᴄᴇʟʟᴏ
𝐈ɴ 𝐎ɢɴᴜɴᴏ ᴅɪ ɴᴏɪ ᴄ’ᴇ̀ ᴘᴀ𝐬𝐬ɪᴏɴᴇ ᴄʜᴇ ᴄᴀʟᴄɪᴀ ꜰᴏʀᴛᴇ!